LandbouwOpgewassen tegen de toekomst?

Gent - 30 april 2019

Onderwerp

Landbouw, een veel besproken onderwerp en essentieel in ons dagelijks bestaan. Tijdens dit wetenschapscafé nemen de twee gerenomeerde spekers u graag mee in hun expertisedomein, de landbouw. 

Gasten

Geert Haesaert  

Prof. dr. ir. Geert Haesaert is hoogleraar aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van UGent en verricht met zijn onderzoeksgroep onderzoek naar de gewasproductie waarbij plantenveredeling, teelttechniek en gewasbescherming centraal staan. Sinds meer dan 30 jaar staat het 'human made' graangewas triticale waarbij centraal met onder andere het uitvoeren van een veredelingsprogramma. Andere recente onderzoeksthema's zijn het beheersen van mycotoxine producerende schimmels in tarwe en maïs, een duurzame beheersing van alternaria schimmels bij aardappel en schadelijke insecten in onze graangewassen. Het ontwikkelen van voorspellingsmodellen om te komen tot accurate bestrijdingsadviezen voor telers staat hierbij centraal. De onderzoeksgroep van Geert Haesaert verricht tevens onderzoek naar biostimulantia en alternatieven voor de gangbare gewasbeschermingsmiddelen onder de vorm van bio-controle organismen. De invloed van vruchtwisselingssystemen met o.a. de inpassing van vlinderbloemigen en voederbiet en bodembewerkingssystemen op de chemische, fysische en biologische vruchtbaarheid zijn andere onderzoekstopics. 

Geert Haesaert is voorzitter van het technische comité van het Landbouwcentrum voor voedergewassen en de huidig president van de 'International Triticale Association'. Hij coördineerde/coördineert als promotor of copromotor meer dan 40 nationale en internationale projecten en hij is (co)auteur van meer dan 300 publicaties. 

 

Frank Nevens

Dr. Ir. Frank Nevens is doctor-assistent aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Hij geeft les aan Masterstudenten over duurzame productiesystemen in landbouw en voeding, en over geïntegreerde studies van concrete landbouwbedrijven. Frank studeerde in 1990 in Gent af als wat toen nog heette ‘Landbouwkundig Ingenieur’. Hij koos bewust voor een richting algemene landbouw en heeft dus een stevige fond gekregen als ‘agronoom’, geschoold in de concrete praktijk van land-bouwen; in het bijzonder op vlak van plantaardige productie. Zijn eerste onderzoeksjaren in Gent waren gewijd aan teelttechnische aspecten van groenvoedergewassen en graslanden, en de vruchtwisselingen waarin deze passen. Frank had vervolgens het genoegen om het interdisciplinaire en jonge onderzoekersteam van het Steunpunt Duurzame Landbouw (Stedula) te mogen (bege)leiden. Dit samenwerkingsverband van UGent en KULeuven verrichtte begin jaren 2000 op redelijk vernieuwende wijze onderzoek naar indicatoren, modellen en toekomstvisies voor duurzame landbouw in een Vlaamse context. Na deze zeer leerrijke periode, verbrede een functie als  onderzoekscoördinator duurzame ontwikkeling en transitie bij VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Mol) de blik naar de terreinen van duurzame energie, materialengebruik, mobiliteit en stedelijke ontwikkelingen. In 2015 keerde Frank terug naar het oorspronkelijke huis van vertrouwen van de Gentse Universiteit, waar hij de onderwijsopdracht combineert met onderzoek over lokaal verankerde landbouw- en voedselnetwerken, en dit in settings van sterke verbinding tussen stedelijke omgevingen en hun respectieve rurale ommelanden. In het bijzonder richt hij zich op de concrete case van Brussel en het Pajottenland, dit laatste als de streek waar hij woont en als geëngageerde burger een academische bagage ook tracht te valoriseren in concrete realisaties.  

Moderator

Mieke Dumont 

De moderator is Mieke Dumont. Ze studeerde journalistiek aan Hogeschool West-Vlaanderen en werkte tot voor kort als journalist en nieuwsanker bij Focus en WTV. Momenteel is ze coördinator communicatie en publiekswerking bij Kunstencentrum Vooruit. Ze heeft een hart voor West-Vlaanderen en een liefde voor cultuur in grote en kleine vormen. 

 

Praktisch

Interessante artikels / links


 Vorige edities in Gent

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: Nieuws over onze online edities sturen we naar alle abonnees. Ben je enkel daarin geïnteresseerd, vink dan een stad naar keuze aan.

Volg ons op facebook en twitter: